สี่เหลี่ยมมุมมน: วิสัยทัศน์ (Vision)
ให้คำปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มคุณค่าช่วยกรมปศุสัตว์บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
สี่เหลี่ยมมุมมน: พันธกิจ (Mission)
1.	บริการสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้อง และครบถ้วนเชื่อถือได้ (Assurance Services)
1.1	ด้านการเงิน (Financial Auditing)
1.2	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
1.3	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
1.4	ด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing)
1.5	ด้านสารสนเทศ (Information Auditing)
1.6	ด้านการบริหาร (Management Auditing)
2.	บริการด้านให้คำปรึกษา (Consulting Services)


                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กลับสู่หน้าหลัก