องค์ความรู้/เอกสารเผยแพร่

 

 

 

  >> แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง กรมปศุสัตว์  
  >> การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใ  
  >> การตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  
  >> แนวทางการตรวจสอบเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  
  >> แบบสอบทานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  
  >> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
 

>> กระบวนงานจัดการความรู้ในการสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 

 

>> กระบวนงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล

 

>> กระบวนงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบรายได้แผ่นดิน

 

>> กระบวนงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบรถราชการ/น้ำม้นเชื้อเพลิง

 

>> กระบวนงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบปศุสัตว

>> กระบวนงาน สรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประุมาณ ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก