แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระเบียบการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กลับสู่หน้าหลัก


Reserved By Audit

Copyright 2010 , Audit. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ : โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี กทม. 10400