ถาม-ตอบ (Q&A)

 
                     การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  
                      การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
                      การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
                      การพัสดุ  
                      ค่าเช่าบ้าน  
                      ค่าศึกษาบุตร  
                      ค่ารักษาพยาบาล  
                      บำเหน็จ บำนาญ
                      เงินยืมราชการ  
 
กลับสู่หน้าหลัก

 

 
Copyright 2010 , . All right reserved.