แบบฟอร์ม/แบบสำรวจ

>> แบบฟอร์ม การสำรวจระบบการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่ายเงิน

 

 

>> แบบฟอร์ม การสำรวจระบบการควบคุมภายในด้านการับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

 

>> แบบฟอร์ม การทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

 

>> แบบฟอร์ม การสำรวจระบบการควบคุมภายในด้านการจัดหา(การจัดซื้อ จัดจ้าง)

 

>> แบบฟอร์ม การสำรวจระบบการควบคุมภายในด้านครุภัณฑ์

>> แบบฟอร์ม การสำรวจระบบการควบคุมภายในด้านวัสดุ

>> แบบฟอร์ม การสำรวจระบบการควบคุมภายในด้านยางพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง

>> แบบฟอร์ม การสำรวจระบบการควบคุมภายในด้านค่ารักษาพยาบาล

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

กลับสู่หน้าหลัก