- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
7 ก.พ. 2550 " ที่ กค 0409.6/ว46 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 "
31 ม.ค. 2550 " ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 "
   
   
   
   

 

 

 
Copyright 2007 , . All right reserved.