ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

11 เม.ย.2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔
 
10กพ.2554
กรมปศุสัตว์กำหนด หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในภายในประเทศ  
31มค 2554
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในภายในประเทศ  
23 ก.ย.53
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่8) พ.ศ.2553  
12 ก.ค.53
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการผู้เสียชีวิต  
2 ส.ค. 50
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. 2550  
26 ก.ค. 50
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด  
2548
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548)
14 พ.ย. 488
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กษ 0603/ ว 21191)
31 ต.ค. 48
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
22 เม.ย. 47
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547
4 ธ.ค. 46
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้การในการสอบสวนกรณีทุจริต
5 เม.ย. 36
การเทียบตำแหน่งลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
   

 

 

 
Copyright 2008 , . All right reserved.