- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
12 ต.ค.55 ที่ กค. 0406.4/ว 413ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
25 ธ.ค.52 ที่ กค 0406.4/ว 485 " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 "
15 พ.ย. 50

ที่ กค 0409.6 / ว399 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
และเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ

12 ต.ค. 49
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
3 ต.ค. 48
ที่ กค 0409.6/ว392 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม
23 ธ.ค. 46
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
8 ม.ค. 46
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545

 

 

 
Copyright 2007 , . All right reserved.