ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
24 ม.ค.55
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
1 ต.ค.50
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญ
และการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๐
25 ก.ย.50
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางกำหนดสัดส่วนความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
27 ก.ย.39

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

 

 

 
Copyright 2007 , . All right reserved.