สี่เหลี่ยมมุมมน: ข้อมูลองค์กร : กลุ่มตรวจสอบภายใน
สี่เหลี่ยมมุมมน: โครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากร
           - ข้าราชการ 6 อัตรา
   - พนักงานราชการ 4 อัตรา 
- ลูกจ้างประจำ - อัตรา