การพัสดุ
22 ต.ค.53
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว417 " การอนุมัตให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"
20 ก.ย.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 98 " วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน 2553 "
17 ก.ย.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 337 " ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน "
30 ส.ค.53

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) 0421.3/ว 308 " การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆไว้ในเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "

14 ก.ค.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 247 " การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการ หรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 "
12 ก.ค.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 240 " แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP "
24 มิ.ย.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 59 "การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ"
31 มี.ค.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 120 " การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-Government Procurement:e-GP) "
9 พ.ค. 50
การอนุมัติยกเว้นให้แต่งตั้งพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 และข้อ 35
20 ต.ค. 49
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
31 ม.ค.49
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 
Copyright 2010 , . All right reserved.