ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

กลับสู่หน้าหลัก 

 

 กลุ่มตรวจสอบภายในกรมปศุสัตว์


ที่อยู่ : กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400

โทรศัพท์ : 02 - 653 - 4906

โทรศัพท์ : 02 - 653 - 4444 ต่อ 1211,1213

โทรสาร : 02 - 653 - 4906

 

 

E - Mail : Audit@dld.go.th