ค่าเช่าบ้าน
19 ม.ค. 2553

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว8
" พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2552 "

 
16 ธ.ค.2552 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552
 

10 ธ.ค.2550

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2550  
     
     
   

 

 

 
Copyright 2010 , . All right reserved.