ค่ารักษาพยาบาล
11 เม.ย. 54 ที่ กค.422.2/ว33 ลงวันที่ 11 เม.ย 54 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ธ.ค.54 แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้าราชการของส่วนราชการ (เฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
 
12 ม.ค.54 ด่วนที่สุด ที่ กค 00422.2/ ว12 " การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเที่ยมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(เพิ่มเติม) "  
30 ธ.ค.53 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว512" ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตรตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดรหัส 4304 และ 4305"  
27 ธ.ค.53 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว502 " หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ "  
15 ต.ค.53
 
15 ต.ค.53
 
30 ก.ย.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว373 " หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว "  
30 ก.ย.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 379 " หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553"  
30 ก.ย.53 พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553  
30 ก.ย.53 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553  
30 ก.ย.53 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน  
23 ส.ค.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว88 "การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล "  
26 ก.พ .53
 
22 ก.พ .53

ที่ กค 0422.2/ว72 " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 "

 
4 ก.พ.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว50 " การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)(เพิ่มเติม)"  
4 ก.พ.53
ที่ กค 0422.2/ว49 " การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย "  
14 ม.ค.53
ที่ กค 0422.2/ว21 " การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย "  
13 ม.ค.53
ที่ กค 0422.2/ว20 " การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ถูกต้อง "  
3 พ.ย .52
ที่ กค 0422.3/ว114 "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ "  

 

 

 
Copyright 2011 , . All right reserved.