สาธารณูปโภค
5 ส.ค.53
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 275 " การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค "  
ค่าโทรศัพท์
 
30 พ.ย.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 121 " การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ "  
ค่าน้ำประปาและไฟฟ้า
 
9 ก.ค. 53
ที่ กค 0409.3/ว 237 " ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า "  
     

 

 

 
Copyright 2010 , . All right reserved.