การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของส่วนราชการ
16 ก.ย. 53
 
3 ก.ย. 53

"  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ           พ.ศ.2553"

 
5 ส.ค.53
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 275 " การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค "  
9 ก.ค. 53
ที่ กค 0409.3/ว 237 " ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า "  
6 ก.ค. 53
ด่วนที่สุด ที่ กค 00406.6/ว 62 "การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ "  
18 มิ.ย. 53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว210 " การแจ้งข้อมูลตามมาตราการประหยัดค่าใช้จ่าย "  
12 เม.ย. 53
ที่ กค 0406.4/ว138 " ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย"  
25 พ.ค.49
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว205
" ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549"
 
 

 

 

 
Copyright 2008 , . All right reserved.