- ค่าเล่าเรียน
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ "พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๕๔"
15 มิถุนายน 2553 ที่ กค 0422.3/ว201 " การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร "
26 เมษายน 2553 ที่ กค 0422.3/ว149 "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี"
5 เมษายน 2553 ที่ กคศธ 04002/ว688 "หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
3 พฤศจิกายน 2552 ที่ กค 0422.3/ว114 "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตรและค่าเช่าบ้าน "
30 ตุลาคม 2553 ที่ กค 0422.3/ว390 " ประเภทและอัตราเงินนบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน "
13 พฤษภาคม 2552 ที่ กค 0402.3/ว161 "ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของข้าราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน"
7 สิงหาคม 2551 ที่ กค.0422.3/ ว271 " ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตระดับรปริญญาตรี "
4 สิงหาคม 2551ที่ ศธ 04002 / ว1699" การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
21 เมษายน 2553 ที่ กค 0422.3/ว145 "ระ ะเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553"

17 มีนาคม 2551 ที่ กค 0422.3/ว101 " ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2551"

 

 

 
Copyright 2010 , . All right reserved.