การบัญชีภาครัฐ
11 ม.ค. 54 ด่วนมาก ที่ กค 00423.3/ ว11 "การจัดทำดกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 "  
10 ม.ค.54 ที่ กค 0423.3/ ว7 " แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเกินส่งคืน และล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 "  
10 ม.ค.54 ที่ กค 0409.3/ ว6 " แนวทางปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้องส่งคืนคลังในระบบ GFMIS "  
30 ธ.ค.53 ที่ กค 0423.3/ ว511 " แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง "  
30 ธ.ค.53 ี่ กค 0409.3/ ว509 " ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ใบฝากเงิน (Pay-in-Slip) นำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS "  
29 ธ.ค.53 ที่ กค 0409.3/ ว507 " คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS "  
29 ธ.ค.53

ที่ กค 0409.3/ ว504" แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS "

 
23 ธ.ค.53 ที่ กค 0409.2/ ว497 " คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Management Information System) "  
21 ธ.ค.53 ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ ว492 "การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS"  
30 ก.ย.53
ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ ว 37 " แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "  

 

 

 
Copyright 2010 , . All right reserved.