การเผยแพร่ข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ 2564

 

 

 

  >>>แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ รอบ 1/2564  
  ตุลาคม 2563  
>>1.ข้อสังเกตุของ ปปช.ตอนที่2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
>> 2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ปี2564 ชดใช้เงินงบประมาณปี2563ไปพลางก่อน
>>3. กำหนดสินค้า สำหรับการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการตลาดอีเล็กทรอนิกส์(e-Market)เพิ่มเติม 15 รายการ
>>4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
พฤษจิกายน 63
>>1.ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสถานพยาบาลเอกชน
  >>2.การขออนุมัติยกเว้น การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  >>3.สาระสำคัญเรื่องการยืมพัสดุของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

 

>>การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก