การเผยแพร่ข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ 2564

 

 

 

  >>>แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ รอบ 2/2564  
  เมษายน2564  
>>1.มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว164 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
>> 2.ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบฯ กรณี บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ
หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.4/ว165 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
>>3.แนวปฏิบัติ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย
>>.4ประกาศคณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ตัวอย่างการพิจารณาลักษณะความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
พฤษภาคม2564
>>1.ประกาศคณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อ         จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ            การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) (กรณีเป็นงานจ้างทำของ)
  >>2.แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
  >>3.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)ตามหนังสือด่วนที่สุด     ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๔  

 

>>4.การใช้รถราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก