การเผยแพร่ข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ 2564

 

 

 

  >>>แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ รอบ 2/2564  
  สิงหาคม2564  
>>1.หลักเกณฑ์และ อัตราค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในสถานพยาบาลของ ทางราชการ กรณี ผู้มีสิทธิหรือบุคคล           ในครอบครัวเสี่ยงหรือ  ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  ที่ กค 0416.4/ว 471 ลงวันที่ 8 ก.ค.64
>> 2.แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรืติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโรคโควิด-19 (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว694
>>3.หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของ    ส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0408.3/ว 443
>>.4มาตรการให้ ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 64
กันยายน2564
>>1. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้
  >>2.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าชุดตรวจการติดเชื้อ  
  >>3. การจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

 

>>4.ปฎิบัติตามคำสั่ง - ทั้งที่รู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก