การเผยแพร่ข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ 2564

 

 

 

  >>>แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ รอบ 2/2564  
  มิถุนายน2564  
>>1.ประเด็นที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ได้มีคำพิพากษาจำคุก ๕ ปี กรณีเอารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ภารกิจส่วนตัว (คดีหมายเลขแดงที่ อท.๓๓/๒๕๖๑)
>> 2.ไม่ระมัดระวังในการจ่ายเงินอาจถูกลงโทษไล่ออกได้ !!! (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๔/๒๕๕๑
>>3.กรณีตัวอย่าง… เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน  หนีไม่พ้นออกจากราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔/๒๕๕๓)
>>.4ถูกลงโทษ เพราะหุ้นเป็นเหตุ !!!
กรกฎาคม2564
>>1.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เป็นพาหนะไป – กลับระหว่างบ้านพักกับ ที่ทำงาน
  >>2การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๔  ไตรมาส ๔.  
  >>3.นโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Privacy Policy)  ของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
 

 

>>4.แนวทางการใช้บริการเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMIS ชำรุดสูญหาย การเปลี่ยนบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) หรือ GFMIS Token key หรือการต่ออายุGFMIS Token key ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่
กค 0414.2/ว 665 ลงวันที่ 4 ส.ค.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก