การเผยแพร่ข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ 2564

 

 

 

  >>>แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ รอบ 1/2564  
  ธันวาคม 2563  
1.แนวทางปฏิบัติในการกำหนดผลงานในการจ้างก่อสร้างตาม หนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๕๒๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

2.ข้อสังเกตของ ป.ป.ช. เรื่อง ตัวอย่างกรณีทุจริต นำรถหลวงไปใช้งานแต่งลูก

3.แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

4.ข้อสังเกตของ ปปช. เรื่อง สัญญาณที่บ่งชี้การทุจริต เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

มกราคม2563
1.สรุปหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน ให้จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Onlineตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
 

2.การยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่กำหนดไว้เดิม ๕ ฉบับ และให้ปฏิบัติ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

 
  3.การกำหนดประเภท ของงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓  

 

4.จากข้อสังเกตของกรมบัญชีกลาง
ควบคุมการรับ และเบิกจ่ายเงินอย่างไรไม่ต้องรับผิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก