การเผยแพร่ข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ 2564

 

 

 

  >>>แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ รอบ 1/2564  
  กุมภาพันธ์ 2564  
>>1.ข้อสังเกตของกรมบัญชีกลางตัวอย่างการกระทำผิดที่พบบ่อย “ด้านการเก็บรักษาเงิน” และสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
>> 2.ข้อสังเกตของกรมบัญชีกลาง
ตัวอย่างการกระทำผิดที่ พบบ่อย “ด้านการจ่ายเงิน
และการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
>>3.กระบวนงานแบบไหนที่มีโอกาสมีความเสี่ยงการทุจริต
>>.4รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในการทำโครงการ
มีนาคม2564
>>1.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
  >>2.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
  >>3.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

 

>>4.ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณไปจ่ายชดเชยเงินงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก