การเผยแพร่ข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

  >>>แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ รอบ 2/2563  
  >>> เมษายน 2563  
>> 1การตรวจสอบความถูกต้องของการรับและการนำเงินส่งคลัง
>> 2การเบิกค่าการศึกษาบุตร กรณีเจ้่าหน้าที่โอนย้าย
>>3.การเบิกค่าซ่อมแซมรถราชการระหว่างการเดินทางไปราชการ
>>4.การดำเนินการกรณีใบสำคัญสูญหาย
>>> พฤษภาคม 2563
>> 5.แนวปฏิบัติในการรับของแถม จากการจัดซื้อจัดจ้าง
>>6.การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักกรณีต้องเดินทางไปราชการก่อนหรือหลังไปรับการฝึกอบรมฯ

 

>>7.แนวทางพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา(BOQ)มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน

 

>>8.แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีได้รับคำสั่งย้ายตามคำร้องขอของตนเองและสำนักงานใหม่อยู่ในท้องที่เดิม

 

>>> มิถุนายน 2563

 

>>9.ข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง
>>10.แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีโอนย้ายจากหน่วยงานอื่นที่มิใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>>11.การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์? (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓/ว๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ )
>>12การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคากรณีการจ้างงานก่อสร้างและการกำหนดรายการวัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พค.๖๓

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก