การเผยแพร่ข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

  >>>แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ รอบ 2/2563  
  กรกฎาคม2563  
>> 1.การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
>> 2.การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
>>3.ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
>>4.การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในสถานพยาบาลเอกชน
  >>5.การตรวจสอบกรณีรับหลักประกันเป็นพันธบัตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการรับพันธบัตรปลอม  
สิงหาคม 2563
  >>1.การตรวจสอบพัสดุประจำปี  
>>2.เรื่อง การซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
>>3.เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

>>4.การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

กันยายน 2563

 

>>1.ตัวอย่างกรณีศึกษา คำพิพากษาศาลปกครอง เรื่องหัวหน้างานการเงินต้องรับผิดเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริต

 

>> 2.หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯกรณี ครม.มีมติให้วันที่ ๔ และ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการ
>>3.ประกาศจากกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

>>4.ข้อสังเกต ของสำนักงาน ปปช.ถึงพฤติการณ์ที่สามารถตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอนที่ ๑ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง โดย วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีตกลงราคา

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก