การเผยแพร่ข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

  >>>แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ รอบ 2/2563  
  >>> กรกฎาคม2563  
>> 1.การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ)๐๔๐๕/ว๒๑๔ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
>> 2.การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ)๐๔๐๕/ว๒๑๔ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
>>3.ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
>>4.การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในสถานพยาบาลเอกชน
>>>สิงหาคม 2563
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก