แผนผลการพัฒนาบุคลากรรอบ2/62

 

 

 

  แผนผลการพัฒนาบุคลากรรอบ2ปี62  
>> 1.1แผน-ผลการพัฒนาบุคคลากรตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์ม A)
>> 1.2แผน-ผลการพัฒนาบุคคลากรตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์ม B)

>> 2. การวางแผนพัฒนาฯและการสื่อสาร

>> 3.การพัฒนาเรื่อง"แนวทางการตรวจสอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562"

>> 4.แบบประเมินและติดตามผลการพัฒนา

>>5.การนำไปใช้ประโยชน์ หลังการพัฒนา การติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนา
.>>6.สรุปผลการพัฒนา คู่มือ "แนวทางการตรวจสอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ..ศ.2562"

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก