แผนผังเว็บไซต์ (www.dld.go.th/audit)

 

 

                   หน้าหลัก

·       ประวัติความเป็นมา                                                            

·       วิสัยทัศน์/พันธกิจ

·       โครงสร้างองค์กร

·       บทบาทหน้าที่

·       แผนปฏิบัติราชการ

·       คำรับรองปฏิบัติราชการ

·       แผนงาน/โครงการ

·       ปฏิทินกิจกรรม ตสน.

·       การบริการของ ตสน.

·       KM. ตสน.

·       หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์

·       ติดต่อเรา

·       สายด่วนรัฐบาล 1111

·       ร้องทุกข์ กทม.

สาระน่ารู้เอกสารเผยแพร่

·       ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ .. 2551

·       จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ..๒๕๕๖

·       กฏบัตรการตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ..๒๕๕๖

·       แนวทางการตรวจสอบภายใน

·       Activity dictionary กลุ่มตรวจสอบภายใน

·       แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

             

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก