กฎหมายและระเบียบ

 

 

 

  1.ด้านการตรวจสอบภายใน  
  การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง  
  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบการตรวจสอบภายใน ปี 51
2.ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก