แผนผลการพัฒนาบุคลากรรอบ 1/60

 

 

 

  แผนผลการพัฒนาบุคลากรรอบ1ปี60  
>> 1.แผน-ผลการพัฒนาบุคคลากรตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มที่1,2.1,2.2,3.1,3.2 )
>> 2. การวางแผนพัฒนาฯและการสื่อสาร
>> 3.การพัฒนาตนเอง/การสอนงาน"แนวทางการตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง"

>> 4.แบบประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

>>5. การติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนา

>>6.สรุปผลการพัฒนา คู่มือ "แนวทางการตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง"
.>>7.แบบฟอร์มที่4

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก