กฏหมายและระเบียบ

>> การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

 

 

>> การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 

>> การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 

>> ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 

>> การพัสดุ 

>> การคลัง

>> ค่าเช่าบ้าน

>> ค่าศึกษาบุตร

>> ค่ารักษาพยาบาล

>> เงินค่าทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง

>> การบัญชี

>> รายได้แผ่นดิน

>> การประกันภัยทรัพย์สินทางราชการ

>> รถยนต์

>> ค่าสาธารณูปโภค

>> ระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับปศุสัตว์

 >> ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

>> การบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์

>> การจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงฯ

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก